Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Praktijk Groei tot Bloei gevestigd in Kerkdriel is opgericht door Melanie Koenders en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70229953.

Praktijk Groei tot Bloei biedt begeleiding aan baby’s, kinderen, jongeren en volwassen.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Praktijk Groei tot Bloei en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. In het intakegesprek wordt naar dit coaching overeenkomst verwezen.

3. Aansprakelijkheid ouders/verzorgers voor cliënten onder de 16 jaar

Voor cliënten onder de leeftijdsgrens van 16 jaar, indien van toepassing, moeten beide gezaghebbende ouders akkoord gaan met de begeleiding. De opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Praktijk Groei tot Bloei, kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

4. Uitvoering van de overeenkomst: de coaching sessies

Praktijk Groei tot Bloei, zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een pedagoog, professional traumaverwerking en kindercoach verwacht mag worden. De volwassene, jongere en het kind zijn de cliënten. Praktijk Groei tot Bloei werkt in dienst van de belangen van de cliënt en volgens de rechten van de cliënt.

5. Investering en betalingsvoorwaarden

De actuele tarieven voor coaching staan vermeld op de website www.praktijkgroeitotbloei.nl en zijn opgenomen in een coaching overeenkomst of op te vragen bij Praktijk Groei tot Bloei. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. Telefonisch overleg (circa 20 minuten per contact) en e-mailcontact zijn inbegrepen bij een coaching traject. Wanneer er meer tijd nodig is, wordt er een afspraak gemaakt.

Na een sessie wordt de factuur verstuurd aan de cliënt met een betalingstermijn van 14 dagen.  Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Bij het uitblijven van betaling is Praktijk Groei tot Bloei gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan. Tariefafwijkingen worden minimaal één maand vooraf aangekondigd.

6. Verplaatsen of afzeggen van een afspraak

Praktijk Groei tot Bloei, behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor Praktijk Groei tot Bloei, de overeenkomst niet naar behoren kan uitvoeren. Tijdig verzetten van de afspraak per e-mail of telefoon is mogelijk. Bij verhindering kan een sessie tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaatsvindt, of in het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is Praktijk Groei tot Bloei, gerechtigd 100% van het afspraak tarief in rekening te brengen. In geval van ziekte, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, mogen afspraken korter dan 24 uur natuurlijk kosteloos geannuleerd worden. Praktijk Groei tot Bloei en de cliënt kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, tenzij anders is overeengekomen.

7. Vertrouwelijkheid en privacy

Praktijk Groei tot Bloei, verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Het kindercoaching proces wordt altijd besproken met de ouder(s)/verzorger(s). Inhoudelijke informatie vanuit de coaching wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht in overleg met het kind of jongere.
Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s)/verzorger(s). Bij de leeftijdsgrens van 16 jaar wordt er toestemming aan de cliënt zelf gevraagd.

8. Aansprakelijkheid
Praktijk Groei tot Bloei heeft een inspanningsverplichting jegens de cliënt, nooit een resultaatverplichting. Praktijk Groei tot Bloei, is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Praktijk Groei tot Bloei is uitgegaan van de door cliënt onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Praktijk Groei tot Bloei heeft een verzekering afgesloten voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid. Praktijk Groei tot Bloei is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aan een cliënt toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen uit  overeenkomst indien Praktijk Groei tot Bloei ter zake in verzuim is. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met een eventueel eigen risico. Indien de verzekeraar niet uitkeert, dan is aansprakelijkheid gemaximeerd tot het bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid, doch maximaal berekend over de duur van een periode van 6 maanden. Praktijk Groei tot Bloei kan geen beroep doen op enige aansprakelijkheid beperkende bepaling, indien de schade het gevolg is van diens opzet of grove schuld.

9. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten tussen Praktijk Groei tot Bloei en de cliënt waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands rechts van toepassing. Praktijk Groei tot Bloei heeft een klachtenregeling vastgesteld, overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).Cliënten van Praktijk Groei tot Bloei kunnen een beroep doen op de klachtenregeling en kunnen zich desgewenst gratis laten bijstaan door een klachtenfunctionaris. Indien de klachtenregeling is doorlopen en klager is het met de uitkomst niet eens, dan kan klager de klacht voorleggen aan een erkende Geschilleninstantie. De klachtenregeling en informatie over de klachtenfunctionaris en de Geschilleninstantie zijn te vinden in de bijlage (klachtenreglement). Een klacht moet schriftelijk worden ingediend bij Praktijk Groei tot Bloei.

10. Privacyverklaring Praktijk Groei tot Bloei
Praktijk Groei tot Bloei, gevestigd aan Veersteeg 18 5331 PM Kerkdriel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Praktijk Groei tot Bloei verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Intakeformulier

Doel van verwerking
Praktijk Groei tot Bloei gebruikt uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren, voor betalingen en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Praktijk Groei tot Bloei gebruikt uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens na ontvangst direct verwijderd. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Groei tot Bloei verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Beveiliging
Praktijk Groei tot Bloei heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Praktijk Groei tot Bloei neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij de verwerking van persoonsgegevens maakt Praktijk Groei tot Bloei gebruik van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit Praktijk Groei tot Bloei alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijft Praktijk Groei tot Bloei verantwoordelijk. 
Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkgroeitotbloei.nl

Bewaartermijnen
Praktijk Groei tot Bloei bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Praktijk Groei tot Bloei is uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet Praktijk Groei tot Bloei van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 1 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd. Deze gegevens worden 1 jaar bewaard voor u, voor een mogelijk nieuw coachtraject.

Rechten betrokkene 
Praktijk Groei tot Bloei respecteert uw privacy rechten en zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met Praktijk Groei tot Bloei opnemen.